BITAMMON 375

Skupina: 
ANTIBIOTIKÁ
Účinná látka: 
Sultamicillini tosilas dihydricus
Lieková forma: 
TBL OBD
Veľkosť balenia: 
10, 12, 20 coated tablets
Reg. číslo: 
15/0280/03-S
Kód ŠUKL / SUKL: 
34844

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

 

BITAMMON 375

(Sultamicillini tosilas dihydricus)

 

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.

-                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

-                 Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

-                 Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

-         Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

 

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1.       Čo je BITAMMON 375 a na čo sa používa

2.       Skôr ako užijete BITAMMON 375

3.       Ako užívať BITAMMON 375

4.       Možné vedľajšie účinky

5.       Ako uchovávať BITAMMON 375

6.       Ďalšie informácie

 

 

1.       ČO JE BITAMMON 375 A NA ČO SA POUŽÍVA

 

BITAMMON 375 je penicilínové antibiotikum, ktoré je kombináciou dvoch liečiv: ampicilínu

a sulbaktámu.

Ampicilín je účinné širokospektrálne antibiotikum, ktoré usmrcuje patogénne choroboplodné

mikroorganizmy tým, že zabraňuje stavbe ich bunkovej steny, bez ktorej nemôžu existovať.

Sulbaktám chráni ampicilín pred deštrukciou enzýmami, ktoré produkujú niektoré patogénne

choroboplodné mikroorganizmy, čím zvyšuje jeho účinnosť a rozširuje antibakteriálne spektrum.

Okrem toho má sulbaktám aj vlastný protibakteriálny účinok.  

 

BITAMMON 375 je vhodný na liečbu infekcií v oblasti horných dýchacích ciest (angína, zápal

prinosových dutín, zápal stredného ucha a pod.) a dolných dýchacích ciest (zápal priedušiek, zápal

pľúc), zápalov močových ciest a obličiek, na liečbu kvapavky a infekčného postihnutia kože a mäkkých

tkanív.

Liek môžu užívať dospelí, mladiství a deti s telesnou hmotnosťou viac ako 30 kg.

Pre deti s hmotnosťou menej ako 30 kg je vhodnejšia iná lieková forma (suspenzia).

 

2.       SKÔR AKO UŽIJETE BITAMMON 375

 

Neužívajte BITAMMON 375

-         pri precitlivenosti na iné penicilínové a cefalosporínové antibiotiká

-         pri precitlivenosti na ktorúkoľvek zložku lieku

-         ak ste tehotná alebo dojčíte

Precitlivenosť (alergia) sa prejavuje kožnými vyrážkami, svrbením kože, opuchmi - najmä na tvári,

v  ťažkých prípadoch až dusením a šokom.

Ak sa stavy uvedené v tomto odseku u vás vyskytnú až počas užívania lieku, liečbu ihneď prerušte

a okamžite vyhľadajte lekára!

 

Užívanie iných liekov

Účinky lieku BITAMMON 375 a iných súčasne užívaných liekov sa môžu navzájom ovplyvňovať. 

Váš lekár by preto mal byť informovaný o všetkých liekoch, ktoré v súčasnosti užívate  alebo ktoré

 začnete užívať, a to na lekársky predpis i bez neho.

·                     Alopurinol (používaný na liečbu dny): pri súčasnom užívaní spolu s BITAMMONom 375 sa zvyšuje pravdepodobnosť výskytu kožného exantému (vyrážok na koži).

·                     Antikoagulanciá (používané v prevencii zrážania krvi): BITAMMON 375 môže zvyšovať účinok týchto liekov.

·                     Chloramfenikol, erytromycín, sulfónamidy a tetracyklíny (bakteriostaticky pôsobiace antibiotiká): tieto lieky sa môžu krížiť s baktericídnym účinkom BITAMMONu 375. Preto je lepšie vyhnúť sa ich súčasnému podávaniu.

·                     Antikoncepčné tablety obsahujúce estrogény: BITAMMON 375 môže znížiť antikoncepčný účinok týchto liekov. Pacientky by preto mali užívať alternatívnu alebo kombinovanú antikoncepčnú metódu, ak sú liečené ampicilínom.

·                     Metotrexát (používaný pri liečbe niektorých typov karcinómov, pri kožných a zápalových ochoreniach): BITAMMON 375 môže zvyšovať toxicitu metotrexátu.

·                     Probenecid (používaný pri liečbe dny): Tento liek môže zvyšovať riziko toxicity BITAMMONu 375.

 

 

Tehotenstvo a dojčenie

Užívanie lieku počas tehotenstva a dojčenia je vhodné len v prípade, že očakávaný prínos liečby

prevýši jej možné riziká.

 

Vedenie vozidla a obsluha strojov

Liek neovplyvňuje pozornosť a tým ani schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje.

 

 

3.              AKO UŽÍVAŤ BITAMMON 375

 

Presné dávkovanie a dĺžku liečby vždy určí lekár.

Zvyčajná dávka pre mladistvých a dospelých pacientov je 1 až 2 tablety 2-krát denne. Liečba trvá zvyčajne 5 -14 dní, ale v nevyhnutných prípadoch môže lekár rozhodnúť o jej predĺžení.

Pri liečbe kvapavky je možné užiť podľa rady lekára 6 tabliet naraz v jednorazovej dávke.

Pre deti s hmotnosťou nižšou ako 30 kg je vhodnejšia sirupová lieková forma, nakoľko tablety sa

v tomto prípade nedajú presne dávkovať. 

Deti s hmotnosťou 30 kg a viac môžu užívať liek v obdobnom dávkovaní ako dospelí. 

Tablety sa užívajú celé, nerozhryznuté a zapíjajú sa malým množstvom tekutiny.

 

Ak užijete viac  lieku BITAMMON 375, ako máte

Pri predávkovaní alebo náhodnom užití lieku dieťaťom sa poraďte s lekárom.

 

Ak zabudnete užiť BITAMMON 375

Liek užívajte v pravidelných intervaloch, ktoré určí lekár. Ak zabudnete užiť pravidelnú dávku, užite ju

ihneď ako si spomeniete, ale nikdy neužite naraz dvojnásobnú dávku.

 

UPOZORNENIE

Počas dlhotrvajúcej liečby liekom BITAMMON 375 sa odporúča pravidelné sledovanie obličkových

a pečeňových funkcií, ako aj parametrov krvného obrazu.

Podávanie lieku pacientom s infekčnou mononukleózou sa neodporúča vzhľadom na zvýšené

riziko vzniku kožných vyrážok.

Zvýšená opatrnosť je potrebná u diabetických pacientov, pretože liek obsahuje laktózu.

 

 

 

4.              MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY BITAMMON 375

 

BITAMMON 375 sa zvyčajne dobre znáša, prípadné nežiaduce účinky nebývajú závažné.

Môžu sa vyskytnúť tráviace ťažkosti, ako napr. hnačky, nevoľnosť, vracanie, bolesti brucha;

zriedkavo sa môže objaviť kožná vyrážka alebo svrbenie kože, sucho v ústach, únavenosť,

bolesti hlavy.

Pri prípadnom výskyte nežiaducich účinkov alebo iných nezvyčajných reakciách sa o ďalšom užívaní

lieku (podávaní deťom) poraďte s lekárom.

 

 

5.              AKO UCHOVÁVAŤ BITAMMON 375

 

Uchovávajte v dobre uzatvorených obaloch, v suchu, pri teplote do 25 °C.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

 

Nepoužívajte BITAMMON 375 po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

 

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

 

 

6.       ĎALŠIE INFORMÁCIE

 

Čo liek BITAMMON 375 obsahuje

Liečivo: sultamicillini tosilas dihydricus (dihydrát sultamicilíniumtosilátu) 541,666 mg, čo zodpovedá   sultamicillinum (sultamicilín) 375 mg v 1 obalenej tablete

Pomocné látky: croscarmellosum natricum (sodná soľ kroskarmelózy), crospovidonum (krospovidón),

hyprolosum (hyprolóza), magnesii stearas (magnéziumstearát),  talcum (mastenec), lactosum

(laktóza), album sepifilm 752 (obaľovacia sústava Sepifilm 752 biela)

 

 

Ako vyzerá liek BITAMMON 375 a obsah balenia

 

Biele hladké obalené tablety šošovkovitého tvaru (13mm).

 

Balenie

 

Fľaška z hnedého skla (DZL 2) s vysušovadlom a uzáverom s tesniacou vložkou, škatuľka,

písomna informácia pre používateľov.

Veľkosť balenia:  10, 12, 20 obalených tabliet.

 

 

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

 

Biotika a.s., 976 13 Slovenská Ľupča 566, Slovenská republika

 

Ďalšie informácie o tomto lieku získate u držiteľa rozhodnutia o registrácii.

 

 

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená: v decembri 2008