Ochrana životného prostredia

Životné prostredie

Spoločnosť ČOV a.s. vznikla na základe rozhodnutia akcionárov spoločnosti Biotika a.s. po zápise v obchodnom registri dňom 1. 1. 2006 ako 100% dcérska spoločnosť Biotika a.s. a jej hlavnou náplňou je poskytovať komplexné služby pre zabezpečovanie povinností v oblasti životného prostredia pre spoločnosť Biotika a.s. 

Služby sú predovšetkým zamerané na spracovanie odpadových vôd, odvádzanie chladiacich vôd, komplexné služby v odpadovom hospodárstve, z toho predovšetkým zabezpečenie zhodnocovania odpadov vo vlastných prevádzkach s cieľom ich využitia na výrobu bioplynu a následne výrobu elektrickej energie, ďalej na výrobu ekologických univerzálnych hnojív s výbornými parametrami využiteľnými v poľnohospodárstve. Služby zahŕňajú komplexnú starostlivosť o ochranu ovzdušia a iné súvisiace činnosti spojené s ochranou životného prostredia. ČOV a.s. zastupuje spoločnosť Biotika a.s. pred štátnou správou v oblasti životného prostredia a v rámci spoločnosti riadia usmerňuje výrobné závody a jednotlivé strediská v environmentálnych povinnostiach.

Čistiareň odpadových vôd

Aeróbna časť čistiarne odpadových vôd bola  od roku 2007 v rozsiahlej rekonštrukcii, ktorá sa realizovala počas prevádzky a bez obmedzení výrob v spoločnosti Biotika a.s. 

V roku 2014 pokračovali práce dokončením novej dosadzovacej nádrže, a kolaudáciou celého diela do skúšobnej prevádzky v júni 2014.

Investičné náklady na rekonštrukciu ČOV k 31. 12. 2014 boli 9 995 530,9 EUR. 

Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie po kolaudácii celého diela vydal dňa 30. 6. 2014 povolenie na užívanie vodnej stavby rekonštrukcia  ČOV v skúšobnej prevádzke na dobu do 31. 12. 2015.

Odpadové hospodárstvo

ČOV a.s. zabezpečuje komplexné služby pre spoločnosť Biotika a.s. aj v odpadovom hospodárstve. V roku 2014 nakladala s celkovým objemom odpadov 46 992 ton. 

Z celkového množstva odpadov vzniknutých v spoločnosti Biotika a.s. v roku 2014, ČOV a.s. zhodnotila vo vlastných prevádzkach alebo zabezpečila zhodnotenie až 97,46 % z celkového množstva. Anaeróbna prevádzka v režime nepretržitej prevádzky spracováva organické odpady pre spoločnosť Biotika a.s. a Evonik Fermas s.r.o. 

V priebehu roka 2014 mala anaeróbna prevádzka dostatočné množstvo organických odpadov na spracovanie a následnú výrobu bioplynu. Vo výrobe elektrickej energie dosiahla najlepší výsledok v kWh za rok od uvedenia kogeneračnej jednotky do prevádzky.