Ochrana životného prostredia

Spoločnosť ČOV a.s. vznikla na základe rozhodnutia akcionárov spoločnosti Biotika a.s. po zápise v obchodnom registri dňom 1. 1. 2006 ako 100% dcérska spoločnosť Biotika a.s. a jej hlavnou náplňou je poskytovať komplexné služby pre zabezpečovanie povinností v oblasti životného prostredia pre spoločnosť Biotika a.s. 

Služby sú predovšetkým zamerané na spracovanie odpadových vôd, odvádzanie chladiacich vôd, komplexné služby v odpadovom hospodárstve, z toho predovšetkým zabezpečenie zhodnocovania odpadov vo vlastných prevádzkach s cieľom ich využitia na výrobu bioplynu a následne výrobu elektrickej energie, ďalej na výrobu ekologických univerzálnych hnojív s výbornými parametrami využiteľnými v poľnohospodárstve. Služby zahŕňajú komplexnústarostlivosť o ochranu ovzdušia a iné súvisiace činnosti spojené s ochranou životného prostredia. ČOV a.s. zastupuje spoločnosť Biotika a.s. pred štátnou správou v oblasti životného prostredia a v rámci spoločnosti riadi a usmerňuje výrobné závody a jednotlivé strediská v environmentálnych povinnostiach.

Vypracováva za spoločnosť Biotika a.s. dokumentáciu pre oblasť Integrovaného povoľovania výrob, hlásenia za oblasť spracovania vôd, nakladania s odpadmi, znečisťovania ovzdušia, podklady pre obchodovanie s emisiami CO2 a ďalšie. Okrem týchto činností ČOV a.s. prevádzkuje nasledovné vlastné prevádzky:

• čistiareň odpadových vôd

• anaeróbna prevádzka

• odpadové hospodárstvo

• kompostáreň

• laboratóriá

Čistiareň odpadových vôd

Aeróbna časť čistiarne odpadových vôd je od roku 2007 v rozsiahlej rekonštrukcii, ktorá sa realizuje počas prevádzky a bez obmedzení výrob v spoločnosti Biotika a.s. a v Evonik - Fermas s.r.o. zo strany prevádzkovateľa čistiarne odpadových vôd. Stavba je povolená Obvodným úradom životného prostredia v Banskej Bystrici pre investora ČOV a.s. Slovenská Ľupča, číslo povolenia 2007/00916/KJ zo dňa 30. 1. 2007. 

V roku 2014 pokračovali práce dokončením novej dosadzovacej nádrže, a kolaudáciou celého diela do skúšobnej prevádzky v júni 2014. Investičné náklady na rekonštrukciu ČOV k 31. 12. 2014 boli 9 995 530,9 EUR, Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie po kolaudáciicelého diela vydal nasledovné povolenia:

• Rozhodnutie č. OU-BB-OSZP3 -2014/022373/KJ zo dňa 30. 6. 2014 na užívanie vodnej stavby rekonštrukcia ČOV v skúšobnej prevádzke na dobu do 31. 12. 2015.

• Rozhodnutie č. OU-BB-OSZP3-2014/022373.a/KJ zo dňa 27. 06. 2014 na vypúšťanie odpadových vôd z areálov Biotika a.s. Slovenská Ľupča a Evonik Fermas s.r.o. Slovenská Ľupča, povolenie platí do 31. 12. 2015.

• Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie vydal súhlas číslo OSZP3-2014/024362/ED zo dňa 27. 06. 2014 na vydanie rozhodnutia o užívaní stavby ako stredného zdroja znečisťovania ovzdušia.

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát Banská Bystrica vyzvala ČOV a.s. na podanie žiadosti o vydanie integrovaného povolenia pre prevádzku „Čistenie odpadových vôd“, žiadosť bola spracovaná a podaná v termíne stanovenom inšpekciou, t. j. do 30. 9. 2014.

Zároveň bolo potrebné posúdiť stavbu aj z hľadiska vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona 24/2006 Z.z., (EIA). Na základe našej žiadosti a predloženej dokumentácie Ministerstvo životného prostredia SR vydalo stanovisko č. 8356/2014-3,4,mv, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Čistiareň odpadových vôd, rekonštrukcia prevádzky“, ktorým vyjadrilo, že predmetná stavba nie je predmetom posudzovania ;podľa zákona o posudzovaní.

Anaeróbna prevádzka

Anaeróbna prevádzka v režime nepretržitej prevádzky spracováva organické odpady pre spoločnosť Biotika a.s. a Evonik Fermas s.r.o. V priebehu roka 2014 mala anaeróbna prevádzka dostatočné množstvo organických odpadov na spracovanie a následnú výrobu bioplynu. Vo výrobe elektrickej energiedosiahla najlepší výsledok v kWh za rok od uvedenia kogeneračnej jednotky do prevádzky. 

Ovzdušie

Ochrana životného prostredia vyjadrená číselne - technickými opatreniami vo výrobných závodoch a energetike sa výrazne znížil vplyv spoločnosti Biotika a.s. na kvalitu ovzdušia a priaznivo sa to prejavilo aj v ročných poplatkoch za emisie. 

Nakladanie s odpadmi v spoločnosti Biotika a.s.

Z celkového množstva odpadov vzniknutých v spoločnosti Biotika a.s., ČOV a.s. zhodnotila vo vlastných prevádzkach alebo zabezpečila zhodnotenie 97,46 %.

Recyklácia odpadov z obalov za rok 2014

ČOV a.s. vykonáva pre spoločnosť Biotika a.s. aj zhodnocovanie odpadov z obalov a plní povinnosti vyplývajúce zo zákona o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 119/2010 Z. z., zabezpečuje plnenie predpísaného limitu recyklácie.

Odpadové hospodárstvo

ČOV a.s. zabezpečuje komplexné služby pre spoločnosť Biotika a.s. aj v odpadovom hospodárstve. V roku 2014 nakladala s celkovým objemom odpadov 46 992 ton, z toho bolo 5 614,14 ton nebezpečných odpadov.