Úsek vývojových projektov

Úsek vývojových projektov je členený na štyri oddelenia - miktobiotické laboratóriá s fermentačnou štvrťprevádzkou, izolačné oddelenie, vývojová analytika a investičné oddelenie.

Mikrobiologické laboratóriá a fermentačná štvrťprevádzka

Mikrobiologické laboratóriá sú vybavené novovybudovanými priestormi podľa GMP na prácu s produkčnými kmeňmi s triedou čistoty A/C, D a skúseným personálom, pracujúcim v tejto oblasti niekoľko rokov. Zabezpečuje sa v nich okrem iného príprava produkčných kmeňov pre výrobné závody. Systém dlhodobo uchovaného kmeňového materiálu je zabezpečený uskladnením v hlbokomraziacich boxoch s monitorovanou teplotou s pravidelnou validáciou a alarmovým zabezpečením. Okrem toho je na uskladnenie kmeňového materiálu k dispozícii kontajner s kvapalným dusíkom. Máme skúsenosti s prácou s baktériami, streptomycétami , hubami a povolenie pre prácu s kmeňmi GMO. 

Úsek vývojových projektov ponúka svoje kapacity v oblasti fermentačných procesov v laboratórnych podmienkach v oblasti práce s produkčnými kmeňmi, kultivácie v baničkách, následného scale-up v laboratórnych fermetoch v objemoch 6 l, 30 l a 70 l až do prevádzkových objemov v 5 m3, 15 m3, 50 m3 a 150 m3

Izolačné oddelenie

Na izolačnom oddelení sa vykonáva komplexný vývoj izolačných technológií, ktorým cieľom je návrh novej linky. V laboratóriách sú prístroje a zariadenia, ktoré umožňujú spracovať fermentačnú pôdu z laboratórnych fermentorov. Využívajú sa rôzne separačné a purifikačné techniky ako membránové, tlakové alebo vákuové filtrácie, extrakcie, separačné odstredivky na delenie kvapalina - kvapalina alebo kvapalina - tuhá fáza, ionex kolóny, odfarbovanie, kryštalizácie, rôzne typy sušenia a destilácie.

Po laboratórnom vývoji sa overuje navrhnutý postup v poloprevádzkovom meradle, kde sa pracuje s objemom fermentačnej pôdy 2-10 m3.

Po úspešnom overení technológie v prevádzkovom meradle sa úzko spolupracuje s investičným oddelením pri výbere, inštalácii a nábehu nových zariadení. Posledným krokom po vybudovaní novej výrobnej linky je jej uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy a vypracovanie technologickej dokumentácie.

Investičné aktivity

Odbor investícií sa v Biotike zameriava na modernizáciu výrobných zariadení a ich prispôsobovanie požiadavkám na nové výrobky. Realizácia investícií je realizovaná s dôrazom na správnu výrobnú prax, technický pokrok a ochranu životného prostredia.